top of page

ביטול עסקה

ניתן להודיע לאשטרום טכנולוגיות בע"מ, על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות:

 

בהודעה יש למסור שם, מספר זהות, וככל שהביטול מתבצע בטלפון, גם ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול בתנאי השימוש באתר.

לצורך ביטול העסקה, אנא השלימ.י את הפרטים הבאים:

בקשתך נשלחה

bottom of page