top of page

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר http://ashtrom4rent.co.il/ אשר בבעלותה של אשטרום טכנולוגיות בע"מ ח.פ 510751944 (להלן "החברה").

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר אשר מצוי בבעלות  החברה (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"; או "האתר" בהתאמה). מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימם. 

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר מידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.מהו מידע?

במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק").

2.המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

2.1.מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר;

2.2.מידע שהמשתמש מוסר לחברה, לרבות בפנייה ב"צור קשר";

2.3.כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה;

2.4.כאשר משתמש רשום מצטרף לקהילת השוכרים באזור האישי באתר;

3.המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

3.1.זיהוי ופרטי התקשרות בעת רישום לאתר החברה לרבות, שם מלא, טלפון נייד, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון) של המשתמש ובן הזוג, שפה, מצב משפחתי, בעלות ברכב חשמלי ומספר רכב, בן/בת זוג בפרויקט, חיות מחמד, מס' ילדים, תחומי עניין, שם הפרויקט, מספר בניין ומספר דירה.

3.2.כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר ובשירותי החברה המוצעים באתר, לרבות, תמונות שצולמו במסגרת האירועים והפעילויות המוצעים באתר וכן, פרטים על בתי עסק המופעלים על ידי המשתמשים.

 

4.המטרות לשמן החברה אוספת את המידע

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1.לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה באתר לרבות, אירועי דיירים, השכרת מתחמים משותפים בפרויקט (כגון מועדון דיירים, משרד), חדר כושר, ג'ימבורי, טעינת רכבים, קבלת פרסומים אודות דירות ו/או מחסנים ו/או חניות הפנויים להשכרה, שירותי תחזוקה, פרסום בתי עסק המופעלים על ידי משתמשים ;  

4.2.לשם תפעול קהילת דיירים רשומים ומתן גישה לתכני הקהילה בה כל משתמש יכול לתקשר, להגיב ולפרסם תכנים;

4.3.הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;

4.4.על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

4.5.לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

4.6.לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.7.לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה:

4.8.לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.9.לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

4.10.לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

4.11.לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם;

4.12.לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

4.13.לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

4.14.לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

4.15.לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.16.לשם עמידה בהוראות כל דין.

5.העברה של המידע

5.1.החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

5.2.העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

5.3.1.צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), חברות שיווק, משרד פרסום, שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

5.3.2.אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

5.3.3.בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.3.4.במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.

5.3.5.אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

5.3.6.אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

5.3.7.בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

6.אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 16 למדיניות הפרטיות.

7.הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

8.תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9.מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

10.Cookies   

האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies המופיעה באתר.

11.קישורים והיפר קישורים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים לרבות, אך לא, רק ביחס לפרסום קישורים  לבתי העסק של המשתמשים. המשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.

החברה עושה שימוש באפליקציה לשליחת הודעות "Whatsapp" לצורך שליחת הודעות אינפורמטיביות למשתמש ביחס לפעולות ו/או הזמנות שביצע המשתמש באתר. השימוש באפליקציית "Whatsapp", יעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של "Whatsapp" בהם ניתן לצפות בקישור הבא: https://www.whatsapp.com/legal/. בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת "Whatsapp".

לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות, בקשר עם השימוש באפליקציית "Whatsapp" כמפורט לעיל ולרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

12.זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן.

13.הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

14.שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  

15.שונות

15.1.המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

15.2.אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

 

16.יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתserviceresidents@ashtrom.co.il .

 

מעודכן לחודש אפריל 2023.

bottom of page